Disclaimer

Contact

Treft u fouten aan in de gegevens op de website? Heeft u extra informatie rondom de Joodse inwoners van Winterswijk en hun geschiedenis? Neem dan alstublieft contact op via één of meer van de onderstaande mogelijkheden:

E-mail: info@werkgroeplvdo.com

Telefoon: (+31) 0543 - 512497

Postadres: Werkgroep 'Leren van de oorlog', p.a. De Stip 19, 7101 RV Winterswijk.

Via bovenstaand mailadres kan ook de tweede, herziene en zeer uitgebreide druk van het boek 'We hebben ze allemaal gekend...' worden besteld. Het boek kost bij internetbestelling € 24,50 + € 8,00 verpakkings- en verzendkosten. Na ontvangst van de betaling op bankrekeningnummer NL77 ASNB 0915 9980 33 t.n.v. H. Vis, Winterswijk wordt het boek u toegestuurd.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

 

Deze website is een activiteit van de Werkgroep 'Leren van de oorlog'  - zie ook website www.werkgroeplvdo.com

Copyright: Henk Vis. Alle rechten voorbehouden.Niets van deze website mag worden verveelvoudigd,opgeslagen in geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie, opnamen of andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

Bank: NL77 ASNB  0915 9980 33 t.n.v. H. Vis, Winterswijk. O.v.v. LVDO